Advertistment

Slovenský stenograf

slovenský-stenograf     Slovenský stenograf je časopis pre racionalizáciu administratívy so zameraním na pomoc vo vyučovaní odborných predmetov predovšetkým na odborných školách, najmä obchodných akadémiách. Využívajú ho však aj gymnáziá pri výučbe niektorých špecifických odborných predmetov. Vydavateľom časopisu sa stal PhDr. Ľubomír Pajtinka od 18. augusta 2009 následne po  tom, ako zomrel jeho dovtedajší vydavateľ Mgr. Eduard Krajčo.

     V súčasnosti vychádza už 75. ročník časopisu, čím sa časopis zaraďuje k najstarším v súčasnosti vychádzajcim pedagogickým i nepedagogickým odborným periodikám.

     Autorské zázemie časopisu tvoria hlavne učitelia obchodných akadémií, odborných škôl, odborníci z praxe a z vysokých škôl. Čitateľmi sú hlavne študenti obchodných a hotelových akadémií, ale  aj ďalších odborných škôl a gymnázií. Okrem toho sú to aj učitelia grafických predmetov /výpočtovej techniky, informatiky, techniky administratívy, stenografie, manažmentu, marketingu a hospodárskej korešpondencie, ale aj vedúci sekretariátov, sekretárky, korešpondentky a ďalší pracovníci administratívno-správneho aparátu a projektov do ktorých sa školy zapájajú.

 

   Časopis má stabilizovanú štruktúru rubrík:

  • Úvodník – zameraný na formovanie osobnosti študentov
  • Obchodná korešpondencia
  • Nácvik presnosti a rýchlosti písania na technickom prostriedku /PC, stroj s klávesnicou/
  • Práca s počítačom pre  začiatočníkov i pokročilých
  • Internet
  • Wordprocessing - úprava textu na počítači
  • Jazyková prax
  • Súťaž v presnom písaní v slovenskom,  nemeckom a anglickom jazyku
  • Aktuálne otázky hospodárskej praxe, príspevky zo života škôl, súťaže, odborná prax, semináre.

 

     Časopis  vychádza od roku 1945 bez prerušenia. Vychádza 10 krát ročne – okrem školských prázdnin- výhradne pre Slovensko. Na vyžiadanie zasiela redakcia po jednom výtlačku do špecializovaných inštitúcií v Česku, Slovinsku a Nemecku.

     Formát časopisu je A5, počet strán 24 + 4 strany obálka, papier 60 g vo vnútri, obálka 110 g, leštený papier, farebnosť obálky 1+1 doplnková farba, vnútro 1+1 farba. Pomer textu a obrázkov 98:2. 

     Učitelia mimoriadne oceňujú pomoc časopisu najmä pri rozvíjaní úloh stanovených v štátnom školskom programe, predovšetkým pri zdokonaľovaní študentov v oblasti hospodárskej korešpondencie na základe ktorej sa študenti učia samostatne a tvorivo štylizovať, pri oboznamovaní sa so správnou úpravou písomností, zvyšovaní kultúry korešpondencie, popri zoznamovaní sa s novými ekonomickými pojmami a s aktuálnymi skratkami a spriažkami v stenografii. Časopis pomáha pri prehlbovaní medzi predmetových vzťahov, upevňuje odborné vedomosti a zručnosti orientované na trhovú ekonomiku, informácie o domácich a zahraničných novinkách v administratíve a technike administratívy a obchodnej i právnej korešpondencie. V tomto školskom roku sa venujeme kľúčovým problémom ekonomiky, hospodárstva a krízy. V obsahu vzdelávania  redakcia venuje mimoriadnu pozornosť podpore jazykového vzdelávania.  Okrem správnosti slovenskej korešpondencie rozvíja a podporuje u žiakov precvičovanie anglickej a nemeckej gramatiky a správnosti písania administratívnych textov.

     Redakcia organizuje motivačné súťaže na podporu správnosti písania, ktoré odmeňuje vo viacerých kategóriách. Aktuálne reaguje na požiadavky škôl a učiteľov v témach, ktoré sa ukazujú, ako problematická a  kde treba u žiakov prehĺbiť vedomosti a praktické zručnosti a kompetencie v súlade s reformou vzdelávania.

     Termín „stenografia“ v názve časopisu je dnes súčasťou značky kvality časopisu napriek tomu, že stenografia ako predmet sa vyučuje v našich školách ako výberový predmet. Obsahová orientácia časopisu však zasahuje oveľa širšie spektrum tém a vyučovacieho obsahu vo viacerých predmetoch v odbornom vzdelávaní. Časopis  má u svojich čitateľov mimoriadne pozitívny ohlas o čom svedčia stovky súťažných prác, ale aj listov a telefonátov od učiteľov z pedagogickej praxe.Advertistment