Advertistment

Organizačný poriadok

súťaže

 

 

   Poznaj svoju minulosť, alebo, Pátranie po predkoch

 

 

Čl. 1

Základné ustanovenia

 

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky v súlade so smernicou Ministerstva školstva Slovenskej republiky číslo 13/2009-R z 25. augusta 2009  o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaží žiakov základných škôl, základných umeleckých škôl a stredných škôl v Slovenskej republike vydáva organizačný poriadok súťaže Poznaj svoju minulosť, alebo Pátranie po predkoch.

 

 

Čl. 2

Poslanie súťaže

 

(1) Vyvolať hlbší a systematický záujem žiakov o históriu, svoju identitu, pomôcť budovať vlastné, národné a štátne povedomie, zlepšiť komunikáciu v rodinách, rozvíjať kľúčové kompetencie na báze vlastného hľadania a spracovania nadobudnutých poznatkov a informácií. Cieľom projektu je podnietiť záujem mladých ľudí o svoju minulosť, prítomnosť a cez ne i budúcnosť. Projekt má pomôcť prebudiť hrdosť na seba, svojich predkov, svoju rodinu a svoj štát, ale aj posilniť svoju pozíciu a kultúrnu i jazykovú identitu v spojenej Európskej únii.

 

(2) Pestovať vzťah žiakov k Slovensku, jeho minulosti, prítomnosti a budúcnosti, upevňovať prehlbovať ich záujem o významné udalosti zo života svojej rodiny, mesta, obce, regiónu národa a štátu.

3) Prispievať k rozvoju žiackej tvorivosti formou tvorby vlastných výstupov v podobe dejín rodov a rodín na Slovensku.

4﴿   Prostredníctvom súťaže rozvíjať nasledujúce kompetencie a zručnosti

-      jazykové a informačné

-      komunikačné

-      kooperatívne

-      výtvarné

-      hudobné

-      občianske

-      sociálne

-      riešenie problémov.

Čl. 3

Charakter súťaže

 

(1) Súťaž je celoštátna s medzinárodnou účasťou, dobrovoľná, určená pre žiakov všetkých typov a druhov základných a stredných škôl, ktoré sa nachádzajú na území Slovenskej republiky, a pre žiakov všetkých typov a druhov slovenských základných a stredných škôl v zahraničí,

(2) Súťaž je jednou z foriem záujmovej činnosti žiakov. Rozvíja aktivitu, originalitu žiakov a flexibilitu ich myslenia, podnecuje ich  tvorivosť a podporuje rozvoj všetkých kľúčových kompetencií.

(3) Organizátori vyhlasujú nový ročník súťaže vždy na začiatku školského roka v médiách pod monotematickým heslom Poznaj svoju minulosť, alebo Pátranie po predkoch.

 (4) Súťaž sa usporadúva každoročne v súlade s týmto organizačným poriadkom.

(5) Výsledky súťaže sa  vyhlasujú prostredníctvom médií a ak to finančné prostriedky dovoľujú aj na slávnostnom vyhodnotení príslušného ročníka.

 

Čl. 4

Vyhlasovatelia a usporiadatelia súťaže

 

(1) Hlavným vyhlasovateľom a finančným gestorom súťaže je Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

(2) Spolu vyhlasovateľmi súťaže sú: Občianske združenie Zdravá spoločnosť, redakcia časopisu Rodina a škola, Pedagogický odbor Matice slovenskej, Metodicko – pedagogické centrum v Bratislave, Národné osvetové centrum  a ďalšie subjekty.

(3) Hlavným usporiadateľom súťaže je Občianske združenie Zdravá spoločnosť

 (5) Usporiadateľom školských kôl je príslušná základná alebo stredná škola.

(6) OZ Zdravá spoločnosť, redakcia Rodiny a školy a Pedagogický odbor Matice slovenskej navrhujú  organizačný výbor, ktorého členmi sú zástupcovia vyhlasovateľov a usporiadateľov súťaže a dlhoroční spolupracovníci. Výbor zasadá podľa potreby. Úlohou výboru je organizačne zabezpečiť príslušný ročník súťaže a spracovať

rozpočet súťaže.

 

Čl. 5

Organizácia súťaže

 

(1) Súťaž sa organizuje v štyroch kategóriách:

a) I. kategória

Žiaci základných škôl: 5 - 9. ročník (2. stupeň)

b) II. kategória

Žiaci stredných škôl

c) III. kategória

Kolektívy slovenských základných a stredných škôl

d) IV. kategória – zahraniční súťažiaci

Žiaci základných a stredných slovenských škôl zo zahraničia, v ktorých sa vyučuje slovenský jazyk.

 (2) Súťaž môže prebiehať vo všetkých kategóriách v dvoch kolách:

a) školské kolá,

b) celoštátne kolo s medzinárodnou účasťou.

 

Čl. 6

Vedenie súťaže

 

(1) Organizačný výbor  každoročne navrhuje, schvaľuje a vymenúva do celoštátneho kola trojčlennú porotu alebo viac trojčlenných porôt pre jednotlivé  kategórie.

(2) Porota v celoštátnom kole v každej kategórii určí kandidátov na:

–desať hlavných cien pre žiakov a učiteľov, ktorí ich v projekte viedli,

– diplom za úspešné riešenie úloh projektu pre žiakov a učiteľov, ktorí ich v projekte viedli..

Súčasťou ocenenia sú knižné a iné dary.

(3) Porota v celoštátnom kole v každej kategórii:

a) môže rozhodnúť o určení väčšieho počtu kandidátov na ocenenie, ak budú súťažné práce výnimočné,

b) nemusí určiť stanovený počet kandidátov na ocenenie, lebo to závisí od úrovne a počtu súťažných prác,

 (4) Porota v školskom kole určí počet víťazných prác žiakov v danej kategórii, podľa ich počtu a kvality. Do celoštátneho kola postupuje najlepšia práca, v osobitných prípadoch, ak je na škole viac vynikajúcich prác, môže škola po dohode s organizátorom zaslať aj ďalšiu jednu až dve práce..

 

Čl. 7

Priebeh súťaže

 

Školské kolá súťaže

(1) Školskému kolu súťaže môžu predchádzať triedne kolá.

(2) Organizovaním a obsahovým zabezpečením školského kola súťaže poveruje riaditeľ školy predmetovú komisiu, prípadne menovite vybraného učiteľa .

(3) Riaditeľ školy vytvára priaznivé podmienky na zapojenie žiakov do súťaže a na uskutočnenie školského kola.

(4) Riaditeľ školy na návrh predmetovej komisie, resp. povereného učiteľa vymenúva porotu, ktorá určí najviac jednu - dve víťazné práce žiakov v danej kategórii, ktoré postúpia do celoštátneho kola.

(5) Školské kolá súťaže sa uskutočnia do 30.mája v danom kalendárnom roku.

(6) Víťaznú prácu žiaka zašle škola na adresu Rodina a škola, P.O.Box 17, 902 01 Pezinok do 10. júna v danom kalendárnom roku.

 

Celoštátne kolo súťaže

(1) Organizačný výbor spolu s porotami roztriedia súťažné práce do kategórií podľa údajov v prihláške a odovzdajú ich členom porôt na posúdenie, vyhodnotenie a určenie kandidátov na ocenenie

 (2) Vyhodnotenie celoštátneho kola súťaže sa uskutoční v mieste sídla jedného z organizátorov alebo v redakcii časopisu Rodina a škola.

 (3) Organizačný výbor  vypracuje písomný záznam o priebehu, úrovni a výsledkoch súťaže.

 

Čl. 8

Práva a povinnosti súťažiacich a usporiadateľov súťaže

 

(1) Právo prihlásiť sa do súťaže má každý žiak z každého typu a druhu základnej a strednej školy zo Slovenskej republiky a každý žiak z každého typu a druhu základnej a strednej školy v zahraničí, ktorého téma súťaže zaujme.

(2) Každý súťažiaci musí vyplniť prihlášku do súťaže podľa priloženého vzoru.

(3) Každá škola zašle prihlášky a víťazné práce v 1 exemplári na adresu: Rodina a škola, P. O. Box 17 902 01 Pezinok.

(4) Povinnosťou súťažiacich a usporiadateľov súťaže je oboznámiť sa s organizačným poriadkom súťaže a dodržiavať ho.

 

Čl. 9

Finančné a materiálne zabezpečenie súťaže

 

(1) Celoštátne kolo súťaže finančne zabezpečuje Ministerstvo školstva Slovenskej republiky a ďalší darcovia.

(2) Spolu vyhlasovatelia celoštátneho kola sú  OZ Zdravá spoločnosť, Rodina a škola, Pedagogický odbor Matice slovenskej, Metodicko-pedagogické centrum, Národné osvetové centrum a ďalšie subjekty.

 (3) Finančné prostriedky v celoštátnom kole sú určené na uhradenie týchto nákladov:

a) ocenenia pre žiakov

b) ocenenie pre učiteľov,

c) ocenenie pre školy,

d) diplomy,

e) náklady za poštovné

f) odmeny porotcom,

g)organizácia a realizácia slávnostného vyhodnotenia súťaže s odborným programom.

(6)Organizátori celoštátneho kola súťaže každoročne spracujú rozpočet.

   

Čl. 10

Záverečné ustanovenie

 

Tento organizačný poriadok nadobúda účinnosť 1. 9. 2010 .

 

 

Eugen Jurzyca, v. r.

minister školstva, vedy, výskumu a športu

Slovenskej republiky

 Advertistment