Advertistment

Pátranie v Češtine

Výchovně-vzdelávací projekt

      „Poznávej vlastní minulost“

                       aneb

            „Pátraní po předcích“

 

Autor: PhDr. Ľubomír Pajtinka

 

Výchovně –vzdělávací projekt: Poznávej vlastní minulost

aneb

Pátrání po předcích

(školní rok 2003/2004)

 

 

Cíl projektu:

Cílem projektu je podnítit zájem mladých lidí o svou minulost, přítomnost a budoucnost. Cílem projektu je probudit hrdost na sebe, svoje předky, svou rodinu a svou zemi, ale i posílit svou pozici  a kulturní a jazykovou identitu v Evropské unii.  Sekundárním cílem je zlepšit a zkvalitnit mezilidské vztahy v rodinách především mezi dětmi, rodiči a prarodiči, zvýšit míru vzájemné tolerance, založit tradici budování vlastních rodinných archivů a kronik, hledat a nalézat souvislosti mezi „velkou historií“ a dějinami každého člověka a také zjistit  co nejvíce pravdivých údajů a informací o historii vlastní rodiny, co a jak ji ovlivnilo a vytvářelo.

 

Komu je projekt určen:

Projekt je určen především žákům II. stupně základních škol a žákům středních škol. Mohou se však připojit mladší a starší, ale i nejstarší zájemci z řad rodičů, prarodičů i praprarodičů.

Obsah projektu:

Žáci budou v rámci projektu tvořit dějiny vlastní rodiny. Budou shromažďovat informace a materiály z bližší, starší i nejstarší historie svých blízkých a předků. Navštíví matriky, archivy, budou si povídat s rodiči, prarodiči a s dalšími rodinnými příslušníky a  psát si záznamy z těchto setkání. Vytvoří rodokmen a rodostrom vlastní rodiny. Budou si zapisovat vzpomínky z dětství a mládí svého otce a matky, babičky a dědečka, prababičky a pradědečka,  hledat zajímavé příběhy z jejich života a života dalších členů rodiny. Budou pátrat i  po tom, jak velké dějiny ovlivňovaly  život jejich rodiny a jak členové rodiny zasahovali do velkých dějin. Budou pátrat po pravdě o vlastní rodině, mj. i o tom, jak se vyvíjela jména v jejich rodině, z čeho vznikla, jak je měnila a ovlivňovala germanizace nebo jiné nedemokratické a nehumánní  jevy v dějinách našeho národa.  Budou hledat slavné osobnosti v rodině, vynálezce, spisovatele, nositele různých ocenění,  zjišťovat, čím a jak se proslavili, co mimořádného udělali pro ostatní a pro svoji vlast. Mohou sepsat historii povolání v rodině, souvislost rodiny s obcí nebo městem, ve kterých žili a pracovali jejich předkové.. Nebude od věci, jestliže zmapují zdravotní otázky v rodině, s jakými nemocemi měli problémy jejich předkové, jaký genetický kód si s sebou rodina nese. Budou shromažďovat fotografie, pohlednice, písemnosti, filmy, videofilmy, předměty denní potřeby , umělecké předměty v domácnostech. Mohou zjišťovat, jaký nejstarší předmět jejich rodina vlastní , jaké jazyky ovládali jejich předkové, kam nejdále cestovali, kde všude pracovali, jaké měli rodiny, jejich erby, znaky a  charakteristiky. Budou zjišťovat, kde v ČR a zahraničí žije jejich rodina, jakou má adresu, jaké má či měla osudy. Mohou vytvářet rodinné archivy, psát rodinné kroniky. Pomohou tak obnovit paměti rodin, sepsat české rodinné ságy. Studenti mohou v rámci projektu dle přiložené osnovy zpracovat historii vlastní rodiny. Mohou se věnovat všem bodům osnovy, nebo si vybrat pouze ty body, které jsou schopni zpracovat. Přirozeně, čím víc bodů splní, tím komplexnější bude informace o vlastní rodině. Osnova plní úlohu námětů. Jestliže studenti přijdou sami na další možnosti, co je ještě možné o rodině zpracovat, pouze to uvítáme.

Odborníci tvrdí, že v České republice žijí potomci několika tisíc rodů. Dodnes neznáme jejich historii. Historici se věnují jen těm nejzajímavějším, ostatní jsou tak říkajíc neznámé anebo málo známé. Důležité je poznat příběhy ze života a o životě.  Práce budou vypracovány v češtině  nebo do ní budou přeloženy. Dějiny národa a kraje jsou dějinami měst a obcí. Historie měst a obcí je historií jednotlivých lidí, historií rodin. Dějiny jednotlivých lidí tvoří dějiny své a své vlasti. Jestliže chceme poznat svou budoucnost, musíme nejdříve poznat svou minulost. Bez hrdé minulosti není krásné budoucnosti. Prostřednictvím projektu  by se mladí lidé měli propracovat k úvahám o cestách ke svému úspěchu a přitom poznávat  úspěchy a cestu k nim ve své rodině a zemi.

 

Organizace projektu:

Autoři a organizátoři vyhlásili začátek projektu v době konání akce FÓRUM PEDAGOGIKY – návraty 2001. Projekt je součástí trvalých aktivit FÓRA PEDAGOGIKY. Ve školním roce 2003/2004 projekt vstupuje do svého třetího ročníku. Navazuje na pozitivní zkušenosti žáků a učitelů z 1. a 2. roku.

Projekt je rozšířen o některé další úkoly a je obohacen o nové prvky hlavně v oblasti vyhodnocování  a oceňování žáků a učitelů. Organizátorům ze škol budou v případě potřeby poskytovány konzultace. Projekt a jeho realizace budou po dobu akce průběžně sledovány organizátory akce. Průběžné výstupy v podobě výstav, konferencí a seminářů budou dělat i samotné školy, případně muzea, osvětová a kulturní zařízení.

Každá zúčastněná škola navrhne na konci školního roku 2003/2004 na ocenění 1 nejlepšího žáka s nejkvalitněji zpracovanými dějinami své rodiny. Komise vyhodnotí nejlepší práce a vyhlásí vítěze ročníku. V době konání FÓRA PEDAGOGIKY 2004 budou mít nejúspěšněji  a nejlépe  zpracované rodinné ságy vlastní výstavu. Pro žáky, učitele a účastníky projektu bude organizovaný seminář.Realizace projektu je podmíněna svobodou, vlastní kreativitou a aktivitou žáků a učitelů. Nebudou vydávána žádná další striktní pravidla.

Začátkem školního roku 2004/2005 bude projekt opět medializován a rozeslán všem školám, které do něj byly zapojeny v předcházejícím školním roce. Školy, žáci a učitelé, kteří se zapojí do 3. ročníku projektu, se musí opět zaregistrovat, tedy zaslat přihlášku, která je přílohou projektu. Do projektu se mohou zapojit i nové školy, které úkoly v předcházejících ročnících ještě neplnily. Jedinou povinností škol, které se zúčastní projektu, bude přihlášení se organizátorům, spolupráce při medializaci, komunikace s organizátorem a závěrečné nahlášení počtu zúčastněných žáků, jejich jmen a vyhodnocení nejlepší školní práce projektu a její zaslání organizátorům.

 

Harmonogram projektu:

 

                      1.  Vyhlášení 3. ročníku projektu a zveřejnění informací o projektu – termín září 2003  - listopad 2003

                      2.  Přihlašování tříd a škol do projektu: termín – září 2003 – listopad 2003,odp.ředitelé škol a školských zařízení, pověření učitelé

                      3.  Práce žáků II. stupně ZŠ a SŠ na projektu – termín: září 2003– květen 2004, odp.ředitelé škol a školských zařízení, pověření učitelé

                      4.  Průběžné vyhodnocení výsledků projektu a ocenění nejlepších prací a sbírek – termín: závěr školního roku 2003/04

                      5.  Závěrečné vyhodnocení projektu a ocenění nejlepších a dalších vylosovaných žáků a učitelů, červen 2004, odp.realizátoři projektu

                      6.  Průběžné informování o zajímavých výsledcích – průběžně, odp.mediální partneři

                      7.  Výstava nejlepších prací a sbírek na FÓRU PEDAGOGIKY – podzim 2004, odp.realizátoři projektu

 

 

Rámcová osnova projektu(náměty):

 

                      1.  Kdo jsem? (literárně zpracovaný životopis a foto)

                      2.  Kdo jsou moji nejbližší? (životopisy matky, otce, sourozenců, babičky, dědečka, prababičky, pradědečka, jiných blízkých, fotografie)

                      3.  Kde žiji? (popis obce, města, kraje, jeho zvláštnosti, fotografie, kresby, historie)

                      4.  Rodostrom mé rodiny

                      5.  Příběhy ze života naší rodiny(příběhy a příhody ze života členů rodiny, vzpomínky členů rodiny, zvyky v rodině, magnetofonové nahrávky žijících členů rodiny, videonahrávky, filmy o členech rodiny)

                      6.  Nejvýznamnější osobnosti v naší rodině (osudy těchto lidí)

                      7.  Jaké významné osobnosti žily v době, kdy žili tví prarodiče a praprarodiče(zkus vymyslet a napsat rozhovor některého z tvých předků s významným vědcem, vynálezcem, spisovatelem nebo politikem, se kterým žili ve stejné době).

                      8.  Povolání v naší rodině (popis povolání, profesí,  které členové rodiny dělali či dělají, nejvýznamnější úspěchy, ocenění)

                      9.  Vyznamenání v naší rodině (kdo a za co byl v rodině oceněn, jakým způsobem,kde a o kom psal tisk, hovořilo se v rozhlase, televizi)

                      10.         Naše rodina v médiích (kdo z rodiny publikoval v tisku, rozhlase, televizi)

                      11.         Zájmy členů rodiny, ve kterých vynikali (práce v hudebních tělesech, divadlo, psaní, zahrádkářství, motorismus…)

                      12.         Pověsti v naší rodině

                      13.         Jaké jazyky ovládají a ovládali členové naší rodiny

                      14.         Naše rodina ve světě (kde všude jsou členové naší rodiny, co dělají, jejich adresy, fotografie)

                      15.         Cestovatelé v rodině (kde všude byli členové rodiny, co zajímavého tam dělali, zažili, zajímavé příběhy)

                      16.         Jakými prostředky cestovali členové rodiny v minulosti v místě, kde žili, do práce, do světa atd..

                      17.         Rodinný archiv (zdokumentovat fotografie v rodině, popsat, kdo je na nich, kdy a kde vznikly – zajímavé souvislosti, zdokumentovat zajímavé písemnosti od členů rodiny – deníky, osobní korespondenci, vlastní tvorbu, různé druhy písemností, rodné listy, apod.

                      18.         Hroby členů rodiny – zdokumentovat, kde jsou pochováni předkové, fotografie hrobů, co je napsáno na náhrobních kamenech, jak odešli ze světa…)

                      19.         Jaká jména a příjmení se vyskytují ve vaší rodině? Jak vzniklo moje příjmení? (vývoj příjmení v minulosti, poznamenání  jména germanizací, jaký původ má moje příjmení)

                      20.         Který z předmětů v naší domácnosti je nejstarší? (sbírka starých předmětů po předcích-hrníčky, vázy, hodinky..) První historická zmínka o předcích

                      21.         Jak bydleli moji předkové? Co tvořilo součást jejich bytu(domu)? Jak si představuji v budoucnosti své bydlení?

                      22.         Umělecké předměty v naší rodině(nábytek, obrazy).

                      23.         Písně a zvyky v naší rodině, tradice( co se u nás vaří na svátky, jaké jsou zvyky, co a jak děláme)

                      24.         Pohádky a pověsti, které mi vyprávěli moji rodiče, prarodiče nebo jiní blízcí. Co a kdo měl nebo má největší vliv na můj život?

                      25.         Sbírky v naší rodině ( sbírky známek, autogramů, mincí, atd..) Kdo sbírku založil. Zajímavosti a příběhy při jejím vytvářením.

                      26.         Knihy v naší rodině (jakou nejstarší knihu má vaše rodina ve své knihovně, od kterých autorů máte doma knihy?)

                      27.         Měla vaše rodina v minulosti vlastní erb? Pokud ne, jak si představujete erb své rodiny ( nákres)

                      28.         Jakými cestami vzdělání a praxe museli projít tví rodiče, prarodiče či praprarodiče? Kde a co studovali? Jak se jim studium dařilo?

                      29.         Jak sportovali a relaxovali tví rodiče, prarodiče?

                      30.         Kdo je pro tebe v životě vzorem? Kvůli čemu si ho vážíš, proč se ti líbí.?. V čem by ses mu /jí chtěl/a podobat?

                      31.         Jak si představuji svou budoucnost? Jak si představuji budoucnost naší rodiny? Čím bys chtěl/a být, co bys chtěl/a dokázat, co jsi ochoten/a pro dosažení tohoto cíle udělat?

 

 

Náměty na další aktivity:

 

-udělej doma koutek prarodičů (vystav si jejich fotografie, věcné vzpomínky na ně, dědečkovy hodinky, oblíbené knihy…),

-uspořádej ve škole výstavu – „Peníze, kterými platili naši rodiče, prarodiče a praprarodiče“,

-uspořádej „Večírek našich prarodičů“(účastníci přijdou oblečeni tak, jako v mládí chodili oblečeni jejich prarodiče, bude se hrát hudba babiček, podávat občerstvení, jaké mívali prarodiče v mládí - chléb s cibulí, domácí koláče, čaj…),

-uspořádej vycházku „Po chodníčcích dědečků“,

-uspořádej vycházku „Kam chodili na rande prarodiče“,

-uspořádej odpoledne s hrami  prarodičů (hrajte hry, které hrávali vaši prarodiče)

- uspořádejte ve škole soutěže ve sportech vašich prarodičů

- vyzdobte svou třídu věcmi, které patřily k životu v polovině minulého století

- uspořádej výstavu rodinných fotografií z minulého století

- uspořádejte odpoledne s prarodiči (setkání s několika prarodiči, kteří budou vyprávět o světě před 50-60 lety).

- shromážděte ve vaší třídě příběhy ze života praprababiček a prapradědečků.

 Advertistment