Advertistment

Rodina a Škola

Rodina a škola - Logo     Rodina a škola je najstarší slovenský pedagogický časopis, ktorý v súčasnosti na Slovensku vychádza. Jeho história siaha viac ako sto rokov dozadu, jeho prvé číslo vyšlo v roku 1900 pod redaktorským vedením Svetozára Hurbana Vajanského.  Učiteľov a rodičov informuje o základných aktuálnych témach výchovy a vzdelávania, pomáha im v ich výchovnej a vzdelávacej práci, pomáha formovať ich zodpovednosť za prípravu novej generácie mladých ľudí. Časopis sprostredkováva pohľad na rozvoj školstva a výchovy v zahraničí, usiluje sa o pozitívne ovplyvňovanie čitateľov pri zvyšovaní prestíže vzdelania, múdrosti, tvorivosti v ich hodnotovom svete. Je spoločnou tribúnou názorov učiteľov a rodičov. V súčasnosti venuje mimoriadnu pozornosť oboznamovaniu rodičov a učiteľov s princípmi a cieľmi reformy školstva na Slovensku.

     Autorské zázemie časopisu tvoria hlavne učitelia, rodičia, pracovníci z oblasti pedagogického a psychologického poradenstva, učitelia vysokých škôl, praktici. V roku 2010 si dala redakcia cieľ objasňovať hlavné zámery obsahovej reformy školstva nielen pre učiteľov ale hlavne pre rodičov. Z tohto pohľadu je Rodina a škola hlavným nositeľom poznatkov o reforme pre rodičov. Cieľom je  informovať o možnostiach budovania novej kultúry vzťahov rodiny a školy, o právach a povinnostiach rodičov najmä pri tvorbe školských programov, pri voliteľných predmetoch, ale aj celkovom smerovaní školy, ktorú navštevujú ich deti.

     Redakcia venuje veľkú pozornosť rodine, jej zdravému a harmonickému vývoju, ukazuje možnosti, ako sa brániť bulvarizácii života, ako hľadať novú dimenziu výchovy v rodinách, ako riešiť konkrétne problémy a ťažkosti vo výchove svojich detí, ako riešiť prípadné konflikty a ťažkosti. Veľkú pozornosť venujeme aj témam zdravia, zdravého životného štýlu, cestám k úspechu na mravnom základe. Osobitnou kapitolou je snaha posilňovať identitu rodiny, venovanie sa poznaniu svojich koreňov, histórii a tým aj jej identite a miestu v súčasnom svete.

 

   Časopis má stabilizovanú štruktúru rubrík:

 • Úvodník – reakcia na niektorý z aktuálnych problémov školy, rodiny, či spoločnosti
 • Informačný servis
 • Živé slová – zamyslenie významných osobností nad životom a jeho hodnotami
 • Čo je nové vo výchove
 • Čo by mali vedieť rodičia o reforme školstva
 • Psychológia medzi nami
 • Náš hosť, alebo, ako vychovávajú svoje deti známe osobnosti
 • Za problémom čitateľa
 • Rozhovory o...  dôležitých témach výchovy a vzdelávania
 • Dialóg – téma mesiaca
 • Okienko do sveta – ako sa vychováva a vzdeláva vo svete
 • Poviedka
 • Môj príbeh z prírody
 • Ako vidia svet dospelých naše deti
 • V rodinnom kruhu
 • Cesty k úspechu – abeceda úspešných ľudí
 • Aby srdce nezdrevenelo, city nesplesniveli a duša nespráchnivela – malé poučenia o základných princípoch nášho bytia
 • V ústrety zdraviu
 • Poradňa – psychológ
 • Zdravý životný štýl
 • Za problémom čitateľa

 

     Štýl príspevkov podriaďujeme maximálnemu využitiu informácií, ktoré publikujeme v praktickom živte a praxi učiteľov a rodičov. Preferujeme odborný a populárno – náučný štýl príspevkov.

     Časopis  vychádza  10 krát ročne – okrem školských prázdnin. Možno si ho objednať na adrese: Rodina a škola, P.O. BOX 17, 902 01 Pezinok, alebo elektronicky: uciteliazneba@gmail.com.Advertistment