Advertistment

 Mesačník Rodina a škola

P.O.Box 17, 902 01 Pezinok

 

 Rodina a škola, mesačník úspešných a zvedavých

 

Výchovno-vzdelávací projekt

 

Poznávaj vlastnú minulosť

alebo

Pátranie po predkoch

12. ročník

  

Školský rok 2014/2015 

 
Gestori projektu:                                                                                          
Prof. PhDr. Matúš Kučera, DrSc.
Prof. PhDr. Dušan Škvarna, PhD
Doc. PhDr. Ivan Mrva, CSc.
Prof. PhDr. Miron Zelina, DrSc.
Prof. PhDr. Erich Petlák, CSc.
Mgr. Milan Šišmiš, ml.
Mgr. Zdenko Ďuriška
PhDr. Ľubomír Pajtinka, PhD.

                                            

Výchovno-vzdelávací projekt: Poznávaj vlastnú minulosť,  alebo Pátranie po predkoch

Cieľ projektu:

     Cieľom projektu je podnietiť záujem mladých ľudí o svoju minulosť, prítomnosť a cez ne i budúcnosť. Cieľom je prebudiť hrdosť na seba, svojich predkov, svoju rodinu a svoju krajinu, ale i posilniť svoju pozíciu a kultúrnu a jazykovú identitu v spojenej Európskej únii. Sprievodným cieľom je zlepšiť a skvalitniť medziľudské vzťahy v rodinách, predovšetkým medzi deťmi, rodičmi a starými rodičmi, zvýšiť mieru vzájomnej tolerancie, založiť tradíciu budovania vlastných rodinných archívov a kroník, nájdenie súvislostí medzi „veľkou históriou“ a dejinami každého jedného človeka a napokon zistenie čo najviac pravdivých údajov a informácií o histórii vlastnej rodiny, čo a ako ju ovplyvnilo a formovalo. Pre niektorých účastníkov projektu by mohlo byť cieľom aj vydanie vlastných kníh o dejinách svojho rodu, ako pamiatky doby v ktorej žili.

     Do projektu Pátranie po predkoch sa za doterajších 11. ročníkov zapojilo už viac ako 32 500 žiakov základných a stredných škôl a školských zariadení zo Slovenska, Maďarska, Srbska, Rumunska, Česka i Rakúska.

 

Určenie projektu:

     Projekt je určený predovšetkým žiakom základných škôl a stredných škôl. Môžu sa však pripojiť mladší i starší, ba i najstarší záujemcovia z radov rodičov, starých i prastarých rodičov, ale aj učiteľov a ostatní záujemcovia.

 

Obsah projektu:

     Žiaci budú v rámci projektu dokumentovať dejiny vlastnej rodiny. Budú zhromažďovať informácie a materiály z bližšej, staršej i najstaršej histórie svojich blízkych a predkov. Navštívia matriky, archívy, budú rozprávať s rodičmi, starými rodičmi a ďalšími rodinnými príslušníkmi, robiť záznamy z týchto stretnutí. Vytvoria rodokmeň a rodostrom vlastnej rodiny. Budú si zapisovať spomienky na detstvo a mladosť svojho otca a mamy, starého a prastarého otca a mamy, budú hľadať zaujímavé príbehy z ich života a života ďalších členov rodiny. Budú pátrať i po tom, ako veľké dejiny ovplyvňovali život ich rodiny a ako členovia rodiny zasahovali do veľkých dejín. Budú pátrať po pravde o vlastnej, rodine, okrem iného aj o tom, ako sa vyvíjali mená v ich rodine, z čoho vznikli, ako ich menila a ovplyvňovala história. Budú hľadať slávne osobnosti v rodine, vynálezcov, spisovateľov, nositeľov rôznych ocenení, budú zisťovať, čím a ako sa preslávili, čo mimoriadne urobili pre iných ľudí a pre svoju vlasť. Môžu urobiť a spísať históriu povolaní v rodine, hľadať súvislosť medzi rodinou  s obcou, mestom, v ktorých žili, pracovali. Nebude od veci, ak zmapujú zdravotné otázky v rodine, s akými chorobami mali problémy ich predkovia, aký genetický kód si so sebou rodina nesie. Budú zhromažďovať fotografie, pohľadnice, písomnosti, filmy, videofilmy, predmety dennej potreby, umelecké predmety v domácnostiach a veríme, že ich elektronicky uložia na elektronické nosiče a urobia podrobné popisy, kto sa na nich nachádza, poprípade, za akých okolností vznikli. . Môžu zisťovať, aký najstarší predmet vlastní ich rodina, aké jazyky ovládali ich predkovia, kam najďalej cestovali, kde všade pracovali, aké mali rodiny, erby, znaky, charakteristiky. Budú zisťovať, kde doma a v zahraničí žije ich rodina, akú má adresu – nielen poštovú, ale aj elektronickú, aké má či mala osudy, pokúsia sa s jej členmi nadviazať nový kontakt. Môžu vytvárať rodinné archívy, písať rodinné kroniky. Na mapovanie dejín i súčasného života svojich blízkych môžu využiť elektronické médiá a najnovšiu techniku. Pomôžu tak obnoviť pamäť rodín, spísať vlastné rodinné ságy. Študenti môžu v rámci projektu podľa priloženej osnovy spracovať históriu vlastnej rodiny. Môžu sa venovať bodom osnovy alebo si vybrať tie body, ktoré sú schopní spracovať. Prirodzene, čím viac bodov a rozsiahlejšie splnia, tým komplexnejšia bude informácia o vlastnej rodine. Osnova plní úlohu námetov. Ak študenti prídu sami na ďalšie možnosti, čo ešte možno o vlastnej rodine spracovať, možno to iba uvítať. Pátrači sa tak stávajú spisovateľmi dejín svojich rodov. Bude úžasné, ak sa im podarí zo skúmaných materiálov zostaviť elektronické dejiny svojich rodov vo forme kníh s obrazovými prílohami.

       Odborníci hovoria, že v každom štáte žijú potomkovia niekoľko tisíc rodov. My dodnes nepoznáme presne ich históriu. Historici sa venujú iba tým pár najznámejším, ostatné sú tak povediac nepoznané, alebo poznané málo. Dôležité je poznať príbehy zo života a o živote.

       Dejiny národa, dejiny krajiny sú dejinami miest a obcí. Dejiny miest a obcí sú dejinami jednotlivých ľudí, dejinami rodín. Dejiny jednotlivých ľudí tvoria dejiny svoje i svojej  vlasti. Sme ohnivkom historickej reťaze, ktorá ide od minulosti a bude pokračovať v budúcnosti. Je prospešné poznať jej silu a možnosti. Ak chceme poznať svoju budúcnosť, najskôr musíme poznať svoju minulosť. Bez hrdej minulosti niet krásnej budúcnosti. Prostredníctvom projektu by sa mali mladí ľudia prepracovať k rozmýšľaniu o cestách k svojmu úspechu poznajúc úspechy a cestu k nim vo svojej rodine a krajine.

 

Forma spracovania prác žiakmi

       Žiaci majú pri spracovávaní svojich prác, základov rodinných kroník, či písaní elektronickej alebo printovej podoby knihy o dejinách svojej rodiny absolútnu slobodu. Rozsah prác tak isto nie je predpísaný. Prirodzene učitelia, organizátori, a iste aj rodičia budú mať radosť, ak bude rozsah prác čo najbohatší. Ak bude obohatený o fotografie, dokumenty a všetko, čo bude pripomínať, ako sa vyvíjali dejiny vlastného rodu. Zvyčajnou formou sú písomné práce obohatené o dokumenty. Budeme však radi, ak sa budú na ukladanie prác používať aj moderné technológie – CD, DVD a pod. V minulosti mnohí žiaci obohacovali svoje práce aj o audio, či videonahrávky rozprávania, spomienok svojich starých, či prastarých rodičov. To len dokumentuje, že možností je veľa. Ak sa nám podarí nájsť vhodného partnera projektu, pokúsime sa pomôcť najlepšiu prácu autorovi vydať aj knižne.

     Pri posielaní prác do celoslovenského finále prosíme posielať kópie, aby nedošlo k prípadnej strate, či znehodnoteniu dokumentov počas dopravy  prác k organizátorom.

 

Mediálni partneri projektu:

-          mesačník Rodina a škola

-          Učiteľské noviny

-          Slovenský rozhlas

-          Slovenská televízia

-          televízia TA 3

-          Genealogicko-heraldický hlas (www.genealogicko-heraldy.sk)

 

Sponzori a podporovatelia projektu:

-          Prvá stavebná sporiteľňa a.s.

-          Siemens, s.r.o.

-          MEDIA trade s.r.o. - Slovenské pedagogické nakladateľstvo Bratislava

-          Reader´s Digest VÝBER

-          Vydavateľstvo Perfekt, a.s.

-          AUTO-IMPEX, s.r.o.

-          Forza Production House a.s. 

 

Organizácia projektu:

     Autori a organizátori vyhlásili začiatok projektu počas podujatia FÓRUM PEDAGOGIKY – Návraty 2001. V školskom roku 2014/2015 projekt vstupuje do svojho dvanásteho  ročníka. Nadväzuje na všetky dobré skúsenosti žiakov a učiteľov z 1. až 11. ročníka.

     Pri práci na projekte možno využívať knihu“ Poznaj svoju minulosť, alebo Pátranie po predkoch, alebo inú odbornú literatúru.

     Organizátorom zo škôl budú poskytované v prípade potreby konzultácie. Projekt a jeho realizácia budú priebežne sledované organizátorom podujatia. Priebežné výstupy v podobe výstav, konferencií, seminárov budú robiť aj samotné školy, prípadne múzeá, osvetové a kultúrne zariadenia.

     Každá zúčastnená škola navrhne v závere školského roka 2014/2015  na ocenenie  najlepšiu prácu s najkvalitnejšie spracovanými dejinami vlastnej rodiny a zašle ju najneskôr do 20. mája 2015 do celoslovenského finále na adresu organizátora:  Ľubomír Pajtinka, Rodina a škola, P. O. Box 17, Bernolákova 7, 902 01 Pezinok. Komisia vyhodnotí najlepšie práce a vyhlási celoslovenského víťaza ročníka. Spolu so žiakom bude ocenený aj pedagóg, ktorý ho v práci viedol.

     Vyhodnocovanie sa uskutoční v troch kategóriách:

- žiaci  základných škôl a školských zariadení

- žiaci stredných škôl

- žiaci zahraničných škôl

     Realizácia projektu je podmienená slobodou a vlastnou kreativitou a aktivitou žiakov i učiteľov. Nebudú vydávané žiadne ďalšie striktné pravidlá.

     Školy, žiaci a učitelia, ktorí sa zapoja do 12. ročníka sa musia  zaregistrovať, teda zaslať prihlášku, ktorá je prílohou projektu. Do projektu sa môžu zapojiť aj  školy, ktoré úlohy v predchádzajúcich ročníkoch  ešte neplnili.

      Jedinou  povinnosťou škôl, ktoré sa zúčastňujú projektu bude ich prihlásenie sa organizátorom, spolupráca pri medializácii, komunikácia s organizátorom a záverečné nahlásenie počtu zúčastnených žiakov, ich mien a vyhodnotenie najlepšej školskej práce projektu  a jej zaslanie organizátorom najneskôr do 20. mája 2015.

       Projekt je odporučený na realizáciu v základných a stredných školách aj Ministerstvom školstva SR /Pedagogicko-organizačné pokyny pre školský rok 2014/15./

 

Vyhodnotenie 12. ročníka projektu:

     Práce zaslané do ústredného kola vyhodnotí odborná porota, ktorá navrhne na ocenenie najmenej po tri práce za základné školy, tri práce za stredné školy a tri práce zo slovenských škôl v zahraničí. Ocenení budú aj pedagógovia, ktorí viedli žiakov ocenených prác. Organizátori podobne  ako po minulé roky podľa svojich možností ocenia aj ďalšie práce a pedagógov.

 

Hlavný organizátor projektu:

Ľubomír Pajtinka, Mesačník Rodina a škola, P.O.Box 17, Bernolákova 7, 902 01 Pezinok

email: uciteliazneba@gmail.com, tel.: 0904 700 570

 

Termín prijímania prihlášok tried a škôl do projektu:  november 2014 –december 2014

     Priebežne sa možno do projektu prihlasovať aj v neskoršom období.

 

Prihlášky do projektu /do konca decembra 2014/ a najlepšie práce do celoslovenského finále/do 20. mája 2014/ zasielať na adresu:

PhDr. Ľubomír Pajtinka, PhD.

Rodina a škola

P.O.Box 17

Bernolákova 7

902 01 Pezinok

resp. emailom: uciteliazneba@gmail.com

 

Harmonogram projektu:

1. Vyhlásenie 12. ročníka projektu a zverejnenie informácií o projekte.

T: november 2014

Z:  mediálni partneri, školy, knižnice, kultúrne a osvetové inštitúcie

2. Prihlasovanie tried a škôl do projektu:

T: november 2014 –december 2014 (priebežne sa možno prihlasovať i neskôr)

Z: riaditelia škôl a školských zariadení, poverení učitelia, samotní žiaci, rodičia žiakov

3. Práca žiakov  na projekte

T: november 2014 – máj 2015

Z: riaditelia škôl a školských zariadení, poverení učitelia, rodičia

4. Priebežné vyhodnotenie projektu na školách a zaslanie najlepšej práce /prác/ do celomestského finále

T: do 20 mája 2015

 Z: realizátori projektu

5. Záverečné vyhodnotenie projektu a ocenenie najlepších a ďalších vylosovaných žiakov a učiteľov

T: jún 2015

Z: realizátori projektu

6. Priebežné informovanie o zaujímavých výsledkoch

T: priebežne

Z: mediálni partneri

 

                 RÁMCOVÁ OSNOVA PROJEKTU  (NÁMETY)

 

Dejiny rodu (doplniť meno rodu, alebo rodov, ktorých dejiny sú v práci spracované)...........................................................

Autor, vek, škola(kontaktná adresa................................................................

Pedagóg, ktorý žiaka viedol (tituly a adresa, telefón)...................................

dátum spracovania...........................................................................................

  

Úvod: Prečo píšem dejiny svojho rodu / Čo je vlastne rodina, čo je pre mňa rodina, funkcia rodiny, miesto rodiny v spoločnosti, vplyv rodinného prostredia na môj vývoj/

 

I. Kapitola: Ja a moji najbližší

 1. Kto som?  (literárne spracovaný životopis a fotografie, či elektronické záznamy)
 2. Kto sú moji najbližší? (životopisy mamy, otca, súrodencov, starých rodičov, prastarých rodičov, iných blízkych ľudí, fotografie)
 3. Najvýznamnejšie osobnosti v našej rodine (osudy týchto ľudí)
 4. Akými cestami vzdelania a praxe museli prejsť tvoji rodičia, starí, či prastarí rodičia? Kde a čo študovali? Ako sa im darilo?
 5. Ako žili, pracovali, ale aj oddychovali, športovali a relaxovali vaši rodičia, starí rodičia?
 6. Povolania v našej rodine (opis povolaní, ktoré členovia rodiny robili, či robia, najvýznamnejšie úspechy, ocenenia)
 7. Záujmy členov rodiny, v ktorých vynikli (práca v hudobných telesách, divadlo, písanie, záhradkárstvo, motorizmus…)
 8. Povesti v našej rodine
 9. Aké zvyky si pestovali a pestujú členovia našej rodiny
 10. Vyznamenania v našej rodine (kto a za čo bol v rodine ocenený, akým spôsobom, kde a o kom písala tlač, hovorilo sa v rozhlase, televízii
 11. Rodostrom mojej rodiny


II. Kapitola: Svet, kde žijem

 1. Kde žijem? (opis dediny, mesta, kraja, jeho zvláštnosti, fotografie, kresby, história) Kedy vaša rodina prišla do miesta dnešného sídla, koľko ľudí žije vo vašom sídle s rovnakým priezviskom, ako je vaše? Zistite, kde všade žijú ľudia  s rovnakým priezviskom ako máte vy? 

III. Kapitola: My a dejiny

 1. Príbehy zo života našej rodiny (príbehy a príhody zo života členov rodiny, spomienky členov rodiny,  zvyky v rodine, elektronické nahrávky žijúcich členov rodiny, videonahrávky, filmy o členoch rodiny)
 2. Aké významné osobnosti žili v čase, keď žili tvoji starí, prastarí, praprastarí rodičia (skús vymyslieť a napísať rozhovor niektorého z tvojich predkov s významným vedcom,  vynálezcom, spisovateľom alebo politikom, s ktorým súčasne žil)
 3. Nájdi v tlači a iných zdrojoch čo sa stalo vo vašej obci, meste, na Slovensku a vo svete v deň /týždeň/, keď si sa narodil ty, tvoji rodičia, či starí rodičia
 4. Naša rodina vo svete (kde  všade sú členovia našej rodiny, čo robia, ich adresy, fotografie)
 5. Cestovatelia v rodine (kde všade boli členovia rodiny, čo zaujímavé tam robili, zažili, zaujímavé príbehy)
 6. Akými prostriedkami cestovali členovia našej rodiny v minulosti v mieste, kde bývali, do práce, do celého sveta atď.


IV. Kapitola: Pamäť našej rodiny

 1. Rodinný archív (zdokumentovať fotografie v rodine, popísať, kto je na nich, kedy a kde vznikli – zaujímavé súvislosti, zdokumentovať zaujímavé písomnosti od členov rodiny – denníky, osobnú korešpondenciu, vlastnú tvorbu, rôzne druhy písomnosti, rodné listy apod.)
 2. Hroby členov rodiny – zdokumentovať, kde  sú pochovaní predkovia, fotografie hrobov, čo je napísané na náhrobných kameňoch, ako odišli zo sveta…
 3. Aké mená a priezviská sa vyskytli vo vašej rodine? Ako vzniklo moje priezvisko? (vývin priezviska v minulosti, poznačenie mena historickými udalosťami, aký pôvod má moje priezvisko?)
 4. Ktorý z predmetov v našej domácnosti je najstarší? (zbierka starých predmetov po predkoch  - hrnčeky, vázy, hodinky…).  Prvá historická zmienka o predkoch. 
 5. Ako bývali moji predkovia? Čo tvorilo súčasť ich bytu (domu)? Ako si predstavujem svoje bývanie v budúcnosti?
 6. Umelecké predmety v našej rodine. /odporúčame zverejňovať iba údaje a informácie, ktoré sú na to vhodné z hľadiska bezpečnosti/
 7. Piesne a zvyky v našej rodine, tradície (čo sa u nás varí na sviatky, aké sú zvyky, čo a ako robíme)
 8. Rozprávky a povesti, ktoré mi rozprávali moji rodičia, starí rodičia, alebo iní blízki. Čo a kto mali, či majú najsilnejší vplyv na môj život?
 9. Zbierky v našej rodine (aké zbierky známok, autogramov, mincí atď.) máme v rodine. Kto zbierku založil. Zaujímavosti a príbehy pri jej vytváraní.
 10. Knihy v našej rodine (akú najstaršiu  knihu má vaša rodina vo svojej knižnici, od ktorých autorov vlastníte doma knihy)?
 11. Mala vaša rodina v minulosti vlastný erb? Ak nie, ako si predstavujem erb, či hymnu svojej rodiny (nákres, skladba, slová)?

 

V. Kapitola : Svet mojej budúcnosti

 1. Kto je pre mňa vzorom v živote. Kvôli čomu si ho vážim, kvôli čomu sa mi páči? V čom by som sa chcela (chcel) s ním podobať?
 2. Ako si predstavujem svoju budúcnosť? Ako si predstavujem budúcnosť našej rodiny? Čím by som chcel byť, čo by som chcel dokázať, čo som ochotný pre dosiahnutie tohto cieľa urobiť?

Záver: Čo mi dala práca na dejinách mojej rodiny?

 

Námety na ďalšie aktivity:

-          urobte doma, v škole kútik starých rodičov (vystavte si ich fotografie, pamiatky na nich, hodinky starého otca, obľúbené knihy…),

-          usporiadaj v škole výstavu – „Peniaze, ktorými platili naši rodičia, starí rodičia, prastarí rodičia,“

-          usporiadaj „Večierok našich starých rodičov“ (účastníci prídu oblečení ako chodili v mladosti ich starí rodičia, bude sa hrať hudba starých mám, podávať občerstvenie, aké mávali starí rodičia v mladosti,

-          usporiadaj vychádzku „Po chodníčkoch starých otcov,“

-          usporiadaj vychádzku „Kam chodili na rande starí rodičia?“

-          usporiadaj popoludnie hier starých rodičov (hrajte sa hry, ktoré sa hrávali vaši starí rodičia),

-          usporiadajte v škole súťaže v starých športoch vašich prarodičov,

-          vyzdobte svoju triedu vecami, ktoré patrili k životu v polovici minulého storočia,

-          usporiadaj výstavu rodinných fotografií z minulého storočia,

-          usporiadajte popoludnie so starými rodičmi (stretnutie s niekoľkými starými rodičmi, ktorí budú rozprávať o svete pred  50-60 rokmi),

-          zozbierajte vo vašej triede príbehy zo života prastarých materí a otcov,

-          napíš poviedku zo života rodiny, či niektorého svojho predka,

-          skomponuj hudobnú skladbu na námet niektorej rodinnej udalosti

-          napíš román, divadelnú hru o živote svojej rodiny v minulosti, či súčasnosti,

-          napíš literárnu predlohu pre film, natoč film, videofilm o nejakej zaujímavej udalosti zo života svojej rodiny

-          nafoť svojich rodičov, starých rodičov, či iných blízkych v určitých časových intervaloch a sleduj, ako sa človek dokáže rokmi meniť.

-          urob digitálne nahrávky rozprávania svojich blízkych, vytvor si domáci  archív takýchto nahrávok.Advertistment